Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en alle deelnemers aan de Ken uw dorp afzonderlijk.

1.2 De organisatie van de Ken uw dorp quiz is volledig in handen van Stichting Ken uw dorp, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

1.3 De Ken uw dorp quiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten worden uitgevoerd.

1.4 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

1.5 U verklaart volledig kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Ken uw dorp quiz, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden en regels alsdan gelden als te zijn geaccepteerd.

Teams

2.1 Een team bestaat uit minimaal vijf personen. Er is een maximum van 15 personen in een team.

2.2 Er is geen minimale of maximale leeftijd voor deelname aan de quiz in een team.

2.3 Een teamlid hoeft geen inwoner van de Kortenhoef of ’s-Graveland te zijn. Iedereen, ook mensen buiten de gemeente, zijn van harte welkom om deel te nemen aan Ken uw dorp.

2.4 Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

Inschrijven

3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor Ken uw dorp via het officiële inschrijfformulier dat op de website www.kenuwdorp.nl staat.

3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door één van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens uitsluitend met het team via dit teamlid (zie artikel 4.1).

3.3 Op het inschrijfformulier moet een teamcaptain worden benoemd, welke tijdens de quizavond specifieke taken toegewezen kan krijgen.

3.4 Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en tijdig te worden gezonden via de website www.kenuwdorp.nl.

3.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om teamnamen te weigeren.

3.6 Een team speelt te allen tijde voor een goed doel. Bij inschrijving wordt op het inschrijfformulier door het team een goed doel ingevuld.

3.7 Het door de teams gekozen goede doel dient een maatschappelijk belang te steunen.

3.8 Een bedrijf of organisatie (of persoon) welke tracht winst te maken wordt door de organisatie van Ken uw dorp niet als ‘goed doel’ gezien.

3.9 De organisatie behoudt het recht om voor aanvang van de quiz bepaalde goede doelen te weigeren.

3.10 De organisatie bepaalt de inschrijftermijn, het inschrijfgeld, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Ken uw dorp quiz, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, de quizdatum en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Ken uw dorp quiz.

 

Deelnemen aan de Ken uw dorp quiz

4.1 Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie wordt aan de teamcaptain uitsluitend één Ken uw dorp vragenboek uitgereikt.

4.2 Het team vult in het Ken uw dorp vragenboek de antwoorden op de verschillende vragen in.

4.3 Het Ken uw dorp vragenboek moet duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal worden ingevuld (zie artikel 5.4). Het vragenboek mag niet uit elkaar worden gehaald en er mogen geen gekopieerde bladzijden worden ingeplakt.

4.4 Het ingevulde Ken uw dorp vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie door de teamcaptain worden ingeleverd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboeken worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs. Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat de organisatie anders beslist. 

4.5 Overige regels zullen worden opgenomen in het Ken uw dorp vragenboek en zijn eveneens bindend.

4.6 Niet naleving van dit reglement dan wel overige in het Ken uw dorp vragenboek opgenomen regels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

4.7 De organisatie is bij uitsluiting en bindend bevoegd te beoordelen of een inschrijver voldoet aan de door de organisatie gestelde criteria alsmede of een team wordt toegelaten deel te nemen dan wel van deelname wordt uitgesloten.

4.8 In geval van uitsluiting van deelname of voortijdige afmelding is er geen restitutie van het inschrijfgeld.

Prijswinnaar

5.1 Alleen de teams die hun Ken uw dorp vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd (zie artikel 4.4) dingen mee naar de prijzen.

5.2 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.

5.3 Doel van de Ken uw dorp quiz is om zoveel mogelijk punten te behalen.

5.4 Een niet of slecht leesbaar dan wel niet in de Nederlandse (of andere gevraagde) taal antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.5 Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

5.6 Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie voor een beslissingsopdracht zorgen die tijdens de prijsuitreiking zal worden vertstrekt.

5.7 De uitslag van de Ken uw dorp quiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.

5.8 De ingeleverde vragenboeken worden niet geretourneerd aan het team en zijn niet ter inzage beschikbaar.

5.9 De uitslag van Ken uw dorp quiz is bindend en staat niet ter discussie.

Prijzen

6.1 Het inschrijfgeld dat teams betalen gaat volledig naar de goede doelen welke gekozen zijn door de winnende teams (zie artikel 3.6).

6.2 De kosten die de organisatie maakt voor het organiseren en houden van de quiz worden in principe volledig uit sponsorgelden betaald.

6.3 De organisatie wil zeker weten dat het inschrijfgeld dat wordt uitgekeerd aan het goede doel terecht komt op de juiste bestemming, daarom is de organisatie verantwoordelijk voor een rechtstreekse financiële afhandeling. Er kan besloten worden om het ‘gewonnen’ bedrag uit te keren in de vorm van materialen en of andere benodigdheden.

Sponsoren

7.1 Sponsoren hebben geen invloed op quizvragen dan wel opdrachten.

7.2 Sponsoren hebben geen privileges ten op van andere deelnemende teams

Tot slot

8.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel beeld- en/of fotomateriaal of teksten voortvloeiend uit de Ken uw dorp quiz via de website en/of social media openbaar te stellen. Deelnemers die niet willen dat zij getoond worden op beeld- en/of videomateriaal dienen dit tijdig aan de organisatie te melden. 

8.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie beslissend en voor alle betrokkenen bindend zijn.

8.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de Ken uw dorp quiz.

8.4 Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op eigen risico.

8.5 Indien men het nodig acht om locaties te bezoeken voor het beantwoorden van vragen verzoekt de organisatie dit zoveel mogelijk op de fiets te doen.

8.6 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

8.7 De organisatie wil nogmaals benadrukken dat de Ken uw dorp quiz een quiz is vóór en dóór (ex-) inwoners van Kortenhoef en ‘s-Graveland, waarbij eenieders privacy en veiligheid voorop staat. De organisatie gaat er vanuit dat tijdens de Ken uw dorp quiz iedereen elkaars privacy en veiligheid respecteert.